Zarz膮dzenie Nr 3 /2018                            

Zachodniopomorskiego Kuratora O艣wiaty

z dnia 30 stycznia 2018 r.                      

w sprawie okre艣lenia terminów przeprowadzania post臋powania rekrutacyjnego
i post臋powania uzupe艂niaj膮cego, w tym terminów sk艂adania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do: publicznych szkó艂 podstawowych dla doros艂ych, klas I publicznych szkó艂 ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szko艂y ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo o艣wiatowe, tj. trzyletniej bran偶owej szko艂y I stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkó艂 policealnych w województwie zachodniopomorskim.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo o艣wiatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm. poz. 949, 2203) oraz art. 149, 155 i 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzaj膮ce ustaw臋 – Prawo o艣wiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm. poz. 949, 2203)

zarz膮dza si臋, co nast臋puje:

§ 1. Ustala si臋 terminy przeprowadzenia post臋powania rekrutacyjnego oraz post臋powania uzupe艂niaj膮cego do oddzia艂ów klas pierwszych publicznych szkó艂 ponadgimnazjalnych dla m艂odzie偶y, klasy pierwszej publicznej szko艂y ponadpodstawowej (trzyletniej bran偶owej szko艂y I stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo o艣wiatowe) na terenie województwa zachodniopomorskiego na rok szkolny 2018/2019 stanowi膮ce za艂膮cznik Nr 1.

§ 2. Ustala si臋 terminy przeprowadzenia post臋powania rekrutacyjnego oraz post臋powania uzupe艂niaj膮cego na semestr pierwszy publicznych szkó艂 policealnych na terenie województwa zachodniopomorskiego na rok szkolny 2018/2019 stanowi膮ce za艂膮cznik Nr 2.

§ 3. Ustala si臋 terminy przeprowadzenia post臋powania rekrutacyjnego oraz post臋powania uzupe艂niaj膮cego na semestr pierwszy publicznych trzyletnich liceów ogólnokszta艂c膮cych dla doros艂ych na terenie województwa zachodniopomorskiego na rok szkolny 2018/2019 stanowi膮ce za艂膮cznik Nr 3.

§ 4. Ustala si臋 terminy przeprowadzenia post臋powania rekrutacyjnego oraz post臋powania uzupe艂niaj膮cego do publicznych szkó艂 podstawowych dla doros艂ych na terenie województwa zachodniopomorskiego na rok szkolny 2018/2019 stanowi膮ce za艂膮cznik Nr 4.

§ 5. Zobowi膮zuje si臋 dyrektorów publicznych szkó艂 do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z terminami, o których mowa w § 1 - § 4.

§ 6. Zarz膮dzenie podlega og艂oszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium O艣wiaty w Szczecinie i na stronie internetowej Kuratorium O艣wiaty w Szczecinie.

§ 7. Wykonanie zarz膮dzenia powierza si臋 Dyrektorowi Wydzia艂u Wspierania Edukacji, Analiz i Strategii Kuratorium O艣wiaty w Szczecinie.

§ 8. Zarz膮dzenie wchodzi w 偶ycie z dniem podpisania.

Zachodniopomorski Kurator O艣wiaty

     Magdalena Zar臋bska-Kulesza

 

 

Za艂膮cznik Nr 3 do zarz膮dzenia nr 3/2018 Zachodniopomorskiego Kuratora O艣wiaty z dnia 30 stycznia 2018r.

Terminy przeprowadzenia post臋powania rekrutacyjnego oraz post臋powania uzupe艂niaj膮cego na semestr pierwszy publicznych trzyletnich liceów ogólnokszta艂c膮cych dla doros艂ych na terenie województwa zachodniopomorskiego na rok szkolny 2018/2019                

Termin w rekrutacji zasadniczej/ termin dla szkó艂,   w   których zaj臋cia rozpoczynaj膮 si臋 w pierwszym powszednim dniu lutego

Terminy w post臋powaniu uzupe艂niaj膮cym/ terminy w post臋powaniu uzupe艂niaj膮cym dla szkó艂, w których zaj臋cia rozpoczynaj膮 si臋                         w pierwszym powszednim dniu lutego

Rodzaj czynno艣ci

od 28 maja 2018 r.

do 25 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00 / od 5 listopada 2018 r.

do 28 listopada 2018r.

od 20 lipca 2018r. do 24 lipca 2018r. / od 19 grudnia 2018r. do 2 stycznia 2019r.

Z艂o偶enie wniosku o przyj臋cie do szko艂y dla doros艂ych wraz

z dokumentami

potwierdzaj膮cymi spe艂nianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwag臋 w post臋powaniu rekrutacyjnym

do 13 lipca 2018r. / do 17 grudnia 2018r.

do 10 sierpnia 2018r. / do 18 stycznia 2019r.

Weryfikacja przez komisj臋

rekrutacyjn膮 wniosków

o przyj臋cie do szko艂y dla

doros艂ych i dokumentów

potwierdzaj膮cych spe艂nianie

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwag臋 w post臋powaniu rekrutacyjnym,

w tym dokonanie przez

przewodnicz膮cego komisji

rekrutacyjnej czynno艣ci,

o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie o艣wiaty w zw.         z art. 187 ust. 4 ustawy – Przepisy wprowadzaj膮ce

dnia 16 lipca 2018r. / dnia 18 grudnia 2018r.

dnia 17 sierpnia 2018r. / dnia 21 stycznia 2019r.

Podanie do publicznej

wiadomo艣ci przez komisj臋

rekrutacyjn膮 listy kandydatów

zakwalifikowanych

i kandydatów

niezakwalifikowanych

do 18 lipca 2018r. / do 20 grudnia 2018r.

do 24 sierpnia 2018r. /do 24 stycznia 2019r.

Potwierdzenie przez kandydata

albo rodzica kandydata

niepe艂noletniego woli przyj臋cia w postaci przed艂o偶enia orygina艂u 艣wiadectwa uko艅czenia gimnazjum lub o艣mioletniej szko艂y podstawowej

 

dnia 20 lipca 2018r. /dnia 21 grudnia 2018r.

dnia 27 sierpnia 2018r./ dnia 25 stycznia 2019r.

Podanie do publicznej

wiadomo艣ci przez komisj臋

rekrutacyjn膮 listy kandydatów przyj臋tych i kandydatów nieprzyj臋tych